امروز :
چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷

header2 Venus

خدمات

· فهرستی از خدمات که می‌توان ارایه کرد

o خدمت یافتن مدرسه خوب

o مشاوره تربیتی

o ارایه سرویس به اساتید بسیجی کشور

§ خدمات مسافرت و اسکان زائرین – هماهنگی