توجه: اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

سایت بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد
امروز :
یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱

header2 Venus

تشكيل حلقه‌هاي تعالي و هم انديشي شجره طيبه صالحين


دستورالعمل تشكيل حلقه‌هاي تعالي و هم انديشي شجره طيبه صالحين

صلاح و فساد هر جامعه اي مرهون نهادهاي تربيتي و آموزشي آن جامعه است ، بي ترديد دانشگاهها در راساين نهادها به شمار مي روند و به همين علت ، بارها بنيانگذار انقلاب اسلامي مي فرمود ، صلاح و فساد جامعه مرهون دانشگاهها است و وظيفه مهم دانشگاهها ،كه اساتيد كانون مركزي آن هستند ، پيشبرد علم و تربيت دانشجويان است .
براي اينكه ايران اسلامي بتواند در دهه هاي بعدي حرف اول علمي را در جهان بزند ، محتاج اساتيد فرهيخته، معتقد و متدين است كه اولا به آموزه هاي اسلامي و عمل به آنها باور داشته و ثانيا به دست يابي نظام مقدس جمهوري اسلامي به خط اول علمي جهان نيز باور داشته باشد. و اين مهم بدون تعليم و تربيت آن اساتيد امكان پذير نخواهد بود.
تربيت ديني دانشجويان ( مديران آتي جمهوري اسلامي ) از مهمترين وظايف اساتيد دانشگاهها مي باشد. درصورتي اساتيد به اين مهم همت خواهند گذاشت كه خود در محيطي پرورش يافته و سرشار از اعتقاد به آموزه هاي ديني ، باورهاي ملي و اعتماد به نفس باشند.
بي ترديد استادي كه دل ، در گرو كشور و منافع ملي آن نداشته باشد ، دانشجوياني را تربيت خواهد كرد كه نسبت به منافع كشور بي اهميت و حتي از اينكه ايراني هستند بيزار خواهند بود ، در حالي كه ايران اسلامي نه فقط عزيزترين ملت در انظار و افكار عمومي جهان اسلام است ، بلكه بسياري از ملت هايي كه به دنبال آزادي و استقلال كشور خود هستند به ايران به چشم يك الگو نگاه مي كنند.
شجره طيبه صالحين، طرحي بر مبناي تفكر كاملا اسلامي و در راستاي سازماندهي رفتارها مبتني برآن تفكر در عرصه هاي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و ... مي باشد. اين شجره طيبه در مسير ترسيم الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت نيز قرار دارد.
سازمان بسيج اساتيد در راستاي هويت بخشي به ايمان و معرفت اساتيد بسيجي و ارتقاء روحيه خود باوري طرحي تحت عنوان شجره طيبه صالحين را تدوين نموده است .
شجره طيبه صالحين فقط يك طرح نيست بلكه رويكرد جديدي در كل ساختار سازمان بسيج مستضعفين با همه اقشار آن است كه مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه اي، با يك تدبير هوشمندانه نسبت به ابلاغ و اجراي آن عنايت فرمودند.
اهداف اوليه شجره طيبه صالحين سازماندهي اساتيد محترم ، تعالي معنوي و توانمند سازي آنها در ابعاد بصيرت سياسي ، معرفت ديني ، تربيت اسلامي و مهارتهاي تشكيلاتي بوده كه در مراحل بعدي ساير اقشار بسيج و لايه هاي مختلف جامعه ، از توانمنديهاي اساتيد بهرمند خواهند شد.
شجره طيبه صالحين بسيج اساتيد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور براي ايجاد يك نظام معرفتي ، تربيتي ، بصيرتي و مهارتي در قالب تشكيل حلقه هاي هم انديشي و تعالي منسجم و مرتب در سطوح مختلف اساتيد كه با استفاده از ظرفيتهاي علمي و توانمنديهاي آنها و با التفات به بسترهاي ايجاد شده در نظام جمهوري اسلامي ، موجبات تعميق و گسترش آموزه هاي اسلامي در ميان اساتيد و در نتيجه گسترش آن در دانشگاه ها مي گردد.

ابعاد شجره طيبه صالحين سازمان بسيج اساتيد

براي رسيدن به توانمند سازي فردي اساتيد، ابعاد چهارگانه اي طراحي شده است كه مهم و ضروري مي باشد. به جهت اينكه اگر استاد بسيجي هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي در اين ابعاد توانايي نداشته باشند، نخواهد توانست نسبت به طرح و تبليغ انديشه هاي اسلامي و انقلابي اقدامي نموده و در سطح دانشگاه و يا ساير سطوح مطرح براي اساتيد ، تاثيرگذار باشد. لذا از اساتيد محترم بسيجي درخواست مي شود از اين پس متوجه خود سازي و وظيفه خود در تاثيرگذاري باشند.
ابعاد شجره طيبه صالحين سازمان بسيج اساتيد به شرح ذيل مي باشد.
-1 معرفتي ( معرفت ديني ) : آشنايي عميق و ايجاد باور قلبي در حوزه هاي اعتقادي ، احكام ، قرآن و تاريخ اسلام
-2 تربيتي ( تربيت اسلامي ) : تبديل آموزه ها و معارف ديني به رفتار اسلامي
-3 بصيرتي ( بصيرت سياسي ) : آگاهی، اخلاص، اقدام به هنگام و به اندازه در عرصه هاي سياسي كشور
-4 مهارتي ( مهارت تشكيلاتی) : ايجاد توانمندي انجام صحيح و به موقع ماموريتها و وظايف

كارگروه تدوين محتوا
اين كارگروه كه اعضاي آن را اساتيد برجسته كشوري حوزه و دانشگاه تشكيل مي دهند، بنا به نياز اعضاء و دبيران حلقه ها ،همواره اقدام به تهيه محتواي متناسب با نياز، در ابعاد چهارگانه معرفتي ، تربيتي ، بصيرتي و مهارتي مي نمايد. واين محتواها در فواصل مشخص به مراكز استانها ارسال شده كه در اختيار اعضاء و دبيران حلقه ها قرار مي گيرد.
نكته 1 : اعضاي محترم حلقه ها، بعد از مطالعه و هم انديشي محتواهاي فوق الذكر در حلقه ها و بحث پيرامون موضوعات آنها ، در آزمون اينترنتي شركت نموده و اساتيدي كه كسب امتياز لازم را نمايند،گواهي فعاليت فرهنگي – اعتقادي جهت امتياز آيين نامه ارتقاء دريافت مي نمايند.

اهداف شجره طيبه صالحين سازمان بسيج اساتيد

-1 ايجاد همدلي در آحاد مختلف اساتيد
-2 تقويت ارتباطات و كشف استعدادهاي اعضاء
-3 تقويت حس مسئوليت پذيري و ارتقاء شان و منزلت اساتيد بسيجي
-4 كادر سازي و تربيت مديران و اساتيد كارآمد
-5 تعميق باورهاي ديني
-6 پاسخ به شبهات
-7 مقابله با جنگ نرم
-8 همراهي و همدلي بيشتر اساتيد با اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي
-9 كمك به طرح اسلامي كردن دانشگاهها و كمك به مديريت كلان وزارت علوم در اين راستا
-10 كمك به ايجاد بستر مناسب براي تحول در علوم انساني
-11 ارتقاء توانمنديهاي آموزشي ، مديريتي و اجرائي
13- كمك به جهاد علمي در دانشگاهها از طريق ايجاد و تقويت روحيه مطالعه ، تحقيق و پژوهش
-13 ايجاد بستر مناسب جهت اجراي طرح هاي مهم سازمان همچون ايجاد حلقه هاي علمي و انجمن هاي علمي
-14 ايجاد بستر مناسب براي تشكيل بسيج جهان اسلام
نکته: براي رسيدن به اهداف فوق الذكر فرايندهاي مشخصي طراحي شده و ابلاغ خواهد شد. لذا از كليه اعضاء محترم حلقه هاي صالحين و مسئولين كانونها و مراكز استانها تقاضامند است طرح هاي خود را در اين رابطه به ايميل شجره طيبه صالحين سازمان ارسال نمايند.
در اين شجره طيبه ارتباط اعضاء در راستاي هم افزايي معرفتي،بصيرتي و تربيتي بوده و اساتيد نسبت به هم از جهت درجه علمي ، تخصص و ساير شاخص هاي رهبري، نقش ويژه اي در ايجاد سازماندهي نسبت به اهداف ايدئولوژيك ، ملي و منطقه اي خواهند داشت و حلقه هايي به نام حلقه صالحين را شكل خواهند داد و انتظار مي رود مسئولين محترم كانون ها مقدمات لازم را براي تحقق اين مهم با دقت و سرعت لازم به وجود آورند.


تشكيل حلقه هاي صالحين سازمان بسيج اساتيد

اين حلقه ها به تناسب اعضاء درسه سطح طبقه بندي مي شوند.
1- صالحين سطح اول
كليه اساتيد بسيجي هر دانشگاه در قالب حلقه هاي حداقل 10 الي حداكثر 18 نفره ، گروه بندي شده و از بين هر حلقه يك نفر به عنوان دبير حلقه كه استاد فعال نام دارند انتخاب مي شود. لازم است دبير حلقه هاي سطح اول ( استاد فعال ) توسط مسئول كانون دانشگاه شناسائي شده و با هماهنگي مركز بسيج اساتيد استان انتخاب شوند.
2- سطح دوم
كليه اساتيد فعال دانشگاههاي استان ( دبيران حلقه هاي سطح اول هر دانشگاه) با هر تعداد عضو كه باشند به شكل يك حلقه فقط ، گروه بندي شده و از بين اين حلقه يك نفر به عنوان دبير حلقه كه استاد خبره نام دارد انتخاب مي شود. لازم است دبير حلقه هاي سطح دوم ( استاد خبره) توسط مسئول مركز استان شناسائي شده و با هماهنگي سازمان مركزي انتخاب شوند.
3- سطح سوم
كليه اساتيد خبره هر استان (دبيران حلقه هاي سطح سوم هر استان) با هر تعداد عضو كه باشند به شكل يك حلقه فقط، گروه بندي شده و از بين اين حلقه يك نفر به عنوان دبير حلقه كه استاد نخبه نام دارند انتخاب مي شود. لازم است دبير حلقه ها ي سطح سوم ( استاد نخبه) توسط معاونت فرهنگي و آموزش سازمان شناسائي شده و انتخاب شوند.


فرمهاي تشكيل حلقه هاي صالحين

به جهت تشكيل هر يك از حلقه هاي صالحين سطوح سه گانه فرمهاي مخصوصي طراحي شده و مسئولان محترم كانونها و مركز استانها،كليه اطلاعات خواسته شده را در آن وارد نموده و اقدام به تشكيل حلقه ها خواهند نمود. اين فرمها به صورت فايل ورد از طريق ايميل در اختيار مسئولين كانونها قرار خواهد گرفت .
نکته : مراكزي كه قبل از ارسال اين ابلاغيه تعداي حلقه صالحين تشكيل داده اند ، لازم است كليه اطلاعات حلقه هاي تشكيل شده را طبق ضوابط ابلاغيه جديد ،بر روي فرمهاي ارسالي منتقل نمايند.

نكات لازم جهت تشكيل حلقه هاي صالحين

1- لازم است مسئولين محترم كانونها در ابتدا اسامي كليه اساتيد را به صورت مرتب بر حسب بيشترين اشتراكات مرتب نمايند ( اشتراكات دانشكده ، رشته تحصيلي ، رتبه و مدرك علمي ، هيئت علمي و مدعو و ... )
2- عضويت در حلقه هاي صالحين منحصر به اعضاء بسيج بوده ولي عضويت اساتيد غير بسيجي نيز به شرط تشكيل سريع پرونده در نيروي انساني مركز استان بلا مانع مي باشد.
3- مسولين محترم كانونها موظف اند در صورت انصراف عضوي از عضويت بسيج اساتيد،يا فرا رسيدن موعد بازنشستگي،يا انتقال پرونده به ساير اقشار،يا انتقال محل خدمت و محل تدريس از دانشگاهي به دانشگاه ديگر ،يا فوت و يا ايجاد تغييرات در حلقه و دبير آن و .... با همكاري دبير حلقه ،نسبت به ترميم آن حلقه اقدام نموده و فرم جديد را به مركز استان وسازمان كشوري به صورت ايميل ارسال نمايند.
4- اساتيد محترم بسيجي در كانوني به عضويت حلقه صالحين در مي آيند كه در همان كانون پرونده عضويت بسسج اساتيد داشته و عضو هيئت علمي دانشگاه محل كانون باشند.
5- ملاك عضويت در حلقه صالحين براي اساتيد محترم بسيجي كه عضو هيئت علمي نيستند پرونده پرسنلي بسيج و بيشترين تدريس در دانشگاه محل تدريس خواهد بود.و ضمنا هر استادي مي تواند فقط در يك حلقه عضويت و حضور داشته باشد.
6- به جهت هويت دار شدن هر حلقه و ارسال آن به سازمان بسيج اساتيد كشور ،حلقه هاي تشكيل شده بايد نام و مشخصات دقيق داشته باشند مانند نام دانشگاه ، شهر ، شماره حلقه ، تاريخ تشكيل ، تاريخ و زمان برگزاري جلسات حلقه و .... كه در فرم تشكيل حلقه صالحين به صورت كامل قيد شده است.
7- نام حلقه ها به صورت معيين مركب از چند گزينه است كه به شرح ذيل مي باشد. لذا خواهشمند است چيز ديگري به نام حلقه ها افزوده نشود.
1: نام حلقه هاي سطح اول : حلقه تعالي و هم انديشي صالحين + شماره حلقه + نام دانشگاه + نام شهر
2: نام حلقه هاي سطح دوم : حلقه تعالي و هم انديشي صالحين + شماره حلقه + نام استان
3: نام حلقه هاي سطح سوم : حلقه تعالي و هم انديشي صالحين + شماره حلقه + نام كشور
4: بعد از تشكيل اوليه حلقه ، لازم است دبير حلقه تعيين گردد. دبير حلقه بايد مطابق شاخص هاي مطرح در ابلاغيه جديد شجره طيبه صالحين سازمان مركزي به كليه استانها، مشخص گردد.
5: دبير حلقه حدالامكان در تمام شاخصه ها از اعضاي حلقه بالاتر باشد.
بنابراين حلقه اي كه به عنوان نمونه داراي 15 عضو بوده و از آن 15 عضو، تعدادي دكتري ، تعدادي دانشجوي دكتري وتعدادي كارشناسي ارشد باشند.بايد دبير حلقه از بين تعداد دكتري تعيين گردند.
و اگر همان حلقه داراي تعدادي دانشيار ، تعدادي استاد يار وتعدادي مربي باشند.بايد دبير حلقه از بين دانشيارها تعيين گردند. و اگر همان حلقه داراي تعدادي عضو هيئت علمي و تعدادي مدعو باشند.بايد دبير حلقه از بين اعضاء هيئت علمي تعيين گردند. و بقيه موارد بايد به همان شكل لحاظ گردد.
6: البته علاوه بر وجود شاخص هاي فوق ، شاخص هاي ديگري نيز براي انتخاب دبير حلقه لازم است كه در ابلاغيه قسمت انتخاب دبيران حلقه ها قيد شده است.
7: اگر اعضاي حلقه مركب از اساتيد بسيجي يك دانشگاه باشند سطح آن حلقه اول خواهد بود. و به حلقه اي كه اعضاي آن حلقه مركب از دبيران حلقه هاي سطح اول باشند حلقه سطح دوم گفته مي شود.
8: تا حد امكان مسئولين محترم كانونها و اعضاي شوراي كانونها به عنوان دبير حلقه معيين نشوند . مگر اينكه طبق شاخص ها ، غير از ايشان فردي پيدا نشوند.
9: از مسئولين محترم كانونها و دبيران حلقه هاي تشكيل يافته، انتظار مي رود در اجراي شجره طيبه صالحين سازمان بسيج اساتيد كشور ، تمام توان و تلاش خود را به بكار گيرند و تقاضامند است اين شجره طيبه در دانشگاههاي متبوع با كيفيت مطلوب ، ابزار و سرعت مناسب اجرا گردد. فلذا به جهت سرعت بخشي به انجام فعاليتها و ايجاد ارتباط سريع و آسان، كليه نامه ها ، اطلاعيه ها ، ابلاغيه ها ، فرم هاي شجره طيبه صالحين و گزارشات حلقه ها به صورت ايميل ارسال و دريافت خواهد شد.
10: لطفا همه اطلاعات درخواستي را به صورت كامل و در همان فرم مخصوص وارد فرماييد و بعد از تكميل نهايي فرم تشكيل حلقه تعالي و هم انديشي صالحين، آن را به خاطر قابل ويرايش بودن ،ارسال آسان ، سريع و استخراج اطلاعات دروني آن، به صورت فايل ورد به آدرس ايميل شجره طيبه صالحين سازمان مركزي ارسال فرماييد.
آدرس ايميل شجره طيبه صالحين سازمان بسيج اساتيد كشور می باشد: . این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
لطفا كليه اطلاعات درخواستي را ، روي فرمهاي ارسالي ، با قلم ، اندازه و رنگ مخصوص خود فرمها اعمال فرماييد.

شرايط انتخاب دبيران حلقه ها

1– شاخص هاي انتخاب دبيران حلقه هاي سطح اول: ( استاد فعال )
• بسيجي عضو و فعال
• داراي كسوت استادي و مدرسي دانشگاه
• مسئوليت پذير و داراي انگيزه تشكيل گروه
• آشنا به آموزه هاي اسلام ناب در حوزه هاي معرفت ديني ، روش هاي تربيت اسلامي و مهارت ارتباطي
• توانايي اداره جلسات و داراي توان تاثير گذاري
• داراي حسن شهرت و مقبوليت در سطح دانشكده و دانشگاه

2- شاخص هاي انتخاب دبيران حلقه هاي سطح دوم ( استاد خبره)
• استاد بسيجي عضو و فعال
• عضو هيئت علمي دانشگاه حداقل مرتبه استادياري به بالا
• مسلط به مباني و اصول روش هاي تربيت اسلامي
• داراي حسن سابقه اعتقادي – اخلاقي
• داراي روحيه ولايي و انقلابي
• داراي قدرت و قوه تجزيه و تحليل مسايل اجتماعي
• داراي توان تاثير گذاري در سطح استان
• توانايي شناخت آفات و آسيبهاي تربيتي و ارائه راهكارهاي برون رفت از آنها
• توانايي لازم براي هدايت و توانمند سازي دبيران حلقه ها

3- شاخص هاي انتخاب دبيران حلقه هاي سطح سوم ( استاد نخبه )
• استاد بسيجي عضو و فعال
• عضو هيئت علمي دانشگاه حداقل مرتبه دانشياري يا استاد تمام
• مسلط به اصول و مباني اسلام ناب
• مسلط به مباني و اصول روش هاي تربيت اسلامي
• آشنايي لازم به اوضاع سياسي داخلي و محيط بين الملل
• قابليت الگو بودن در امور معنوي
• توانايي هدايت گري تربيتي و معنوي
• داراي روحيه ساده زيستي
• داراي حسن سابقه اعتقادي – اخلاقي
• داراي روحيه جهادي و انقلابي
• برخورداري از قدرت تحليل مسايل اجتماعي و سياسي
• داراي توان تاثير گذاري در سطح ملي
• مسلط به آسيب شناسي تربيتي و ارائه راهكارهاي برون رفت از آنها
• توانايي لازم براي هدايت و توانمند سازي دبيران حلقه ها

وظايف دبيران حلقه هاي صالحين
1- اداري
ارتباط مستمر با سازمان بسيج اساتيد كشور، مركزاستان و كانون دانشگاه از طريق حضور / تلفني / پيامك / ايميل كليه امور اداري حلقه از قبيل ثبت نام افراد جديد ، تعويض عضويت ، حذف عضويت ، اعمال تغييرات و گزارش آن به مركز استان، به عهده مسئول كانون با همكاري دبير حلقه مي باشد.
و كليه امور مربوط به تهيه گزارش و ارسال همزمان آن به اعضاء حلقه ، مسئول كانون ، مسئول مركز استان و سازمان كشوري به صورت ايميل ، هماهنگي هاي تشكيل جلسه ، برنامه ريزي ساير فعاليتها و..... به عهده دبير حلقه با همكاري مسئول كانون مي باشد.
البته دبير حلقه مي تواند در انجام وظايف خود از اعضاي حلقه نيز كمك بگيرد ولي در نهايت مسئوليت كليه كارهاي محوله به عهده خود دبير حلقه خواهد بود.
2- مديريتي: برنامه ريزي و مديريت امور داخلي و اجرايي حلقه
3- فكري و محتوايي
طرح مباحث و جمع بندي آن در جلسات ، شركت در آموزش هاي مورد نظر سازمان ، تدوين و ارائه تحقيقات مورد نظرحلقه
4- ارسال گزارش فعاليت
الف : گزارش فعاليت حلقه(تهيه گزارش در چهارچوب فرم ارسال گزارش حلقه صالحين و ارسال از طريق ايميل )
ب : گزارش تغييرات در حلقه ( تهيه گزارش در چهارچوب فرم ارسال گزارش حلقه صالحين، اطلاع
رساني تغييرات به مسئول كانون مسئول كانون و ارسال از طريق ايميل )
نكته 1 : اعضاء محترم حلقه ها ، دبيران حلقه ها ، مسئولان كانونها و مراكز استانها ميتوانند به صورت مستقل خارج از چهارچوب فرم ارسال گزارش فعاليت حلقه صالحين هر گونه خاطرات ، فيلم ، عكس، شعر خود را در رابطه با اين طرح به ايميل صالحين سازمان مركزي ارسال نمايند.
نكته 2 : دبيران حلقه هاي سطوح مختلف بايد گزارشات حلقه خود را همزمان به اعضاي حلقه ، مسئول كانون ، مسئول مركز استان و مسئول كشوري صالحين به صورت ايميل ارسال نمايند.


موضوعات فعاليت و برگزاري جلسات حلقه هاي هم انديشي و تعالي صالحين

موضوعات جلسات حلقه هاي هم انديشي و تعالي صالحين بر حسب موقيعت زماني و مكاني آزاد مي باشد.
نكته 1 : شكل فعاليت حلقه هاي صالحين فقط برگزاري جلسه نيست بلكه فعاليت محور است !هر چيزي كه در چهار چوب ابعاد سه گانه تربيتي ، معرفتي ، بصيرتي و مهارتي و اهداف 14 گانه شجره طيبه صالحين سازمان بسيج اساتيد باشد مي تواند موضوع فعاليت حلقه صالحين قرار بگيرد. البته بعد از تحقق اهداف فوق الذكر اهداف جديد و متناسب اتخاذ خواهد شد.
انتظار مي رود از خروجي هاي اين حلقه ها شكل گيري پروژه هاي تحقيقاتي با توجه به نيازهاي منطقه اي و بومي در موضوعات مختلف گردد. هر چند ضرورتهاي متعددي جهت شكل گيري گروه هاي هم انديشي از طرف سازمان مركزي بسيج اساتيد عنوان شده است كه بايد به نوبت به آنها پرداخته شود.
نكته 2 : شكل فعاليت حلقه صالحين الزاما فقط برگزاري جلسات نمي باشد هر چند طبق ابلاغيه سازمان براي جلسات زمان و تاريخ نيز معيين شده است. فلذا اعضاء حلقه مي توانند ضمن برگزاري جلسات مرتب ، فعاليت هاي حلقه را با شكل هاي متفاوت و جديدي كه مورد نظر خود اساتيد باشد انجام دهند.
نكته 3 : موضوعات ذيل به عنوان نمونه براي شروع فعاليت پيشنهاد مي گردد. ( برگزاري جلسه/ همايش/ سخنراني/ اردو/ برنامه و مسابقه ورزشي /كوه پيمايي/تاسيس سايت و وبلاگ مشترك/ برگزاري اردوي جهادي/ برگزاري مسابقه بين خانوادگي/ بازديد جمعي از جانبازان ، خانواده شهداء و سالمندان/ مسافرت جمعي / شركت جمعي در نماز جمعه ، جماعت ، دعاي ندبه / شركت جمعي در انجام پروژه تحقيقي و علمي / ديدار با مسئولان شهر و استان و..........
نكته 4 : كليه فعاليتها و امتيازات اساتيد محترم بسيجي تابع عضويت و فعاليت در حلقه هاي صالحين خواهد بود.
نكته 5 : كليه برنامه هاي اردويي داخل و خارج ، همايشهاي تخصصي و ساير برنامه هاي سازمان با رويكردهاي شجره طيبه صالحين صورت خواهد گرفت.
نكته 6: به جهت كمك به تشكيل و اداره حلقه هاي صالحين به تعداد هر نفر عضو در حلقه ها ، ساليانه مبلغ60 تومان،جهت صرف به اهداف شجره طيبه صالحين و فعاليت حلقه به حساب / 600/000 ريال كانونها واريز خواهد شد. اين هزينه فقط به جهت تشكيل ، حفظ ، نگهداري و اداره داخلي حلقه مي باشد.
نكته 7 : مسئولين محترم مراكز استانها و مسئولين محترم كانونها لازم است كليه ابزارها و وسايل مورد نياز مسئولين استاني شجره طيبه صالحين و دبيران حلقه ها را با سرعت تمام فراهم نمايند.

نشست هاي عمومي استاني
علاوه بر جلسات هم انديشي و تعالي حلقه هاي صالحين و ساير فعاليتهاي آنها ، نشست هاي عمومي مستقل در سطح استان براي كليه اعضاءو دبيران حلقه ها، به صورت يك همايش تخصصي استاني هر ترمي يك مرتبه به مدت 3 تا 5 ساعت، در هر استان با حضور مسئولين سازمان مركزي برگزار مي گردد.

همايشهاي تخصصي كشوري

البته جلسات ويژه اي براي دبيران حلقه ها – مسئولين مراكز استانها و كانون ها – مسئولين شجره طيبه صالحين استانها به صورت متمركز از سوي ستاد مركزي ، به صورت همايشهاي تخصصي كشوري برنامه ريزي و اجرا خواهد شد.

حلقه هاي ثابت صالحين

هر كدام از عناوين ذيل به عنوان يك حلقه صالحين سطح اول شناخته مي شوند.
• اعضاء شوراي مركزي سازمان بسيج اساتيد كشور ( يك حلقه ، دبير حلقه استاد نخبه)
• اعضاء شوراي مركزي بسيج اساتيد استان ( يك حلقه ، دبير حلقه استاد فعال)
• اعضاء كانون بسيج اساتيد دانشگاه و مركز آموزش عالي ( يك حلقه ، دبير حلقه استاد فعال)
• اعضاء دفاتر بسيج اساتيد دانشكده و پژوهشكده ( يك حلقه ، دبير حلقه استاد فعال)
• اعضاء انجمن هاي علمي بسيج اساتيد استان ( يك حلقه ، دبير حلقه استاد فعال)
• اعضاء كار گروه هاي علمي بسيج اساتيد استان (يك حلقه ، دبير حلقه استاد فعال)
• اعضاء حلقه هاي علمي بسيج اساتيداستان (يك حلقه ، دبير حلقه استاد فعال)
• اعضاء شوراهاي تخصصي بسيج اساتيد در سطوح مختلف سازماني (يك حلقه،دبير حلقه استاد فعال)

وظايف كانون ها

• تشكيل حلقه هاي صالحين درون دانشگاه و نظارت بر اجراي قوانين ، ضوابط و ارائه گزارش به مسئول استان
• تكميل دقيق فرم تشكيل حلقه هاي صالحين در سطح يك و ارسال آن به صورت ايميل به مركز استان
• تشريح كامل ابلاغيه ها ، بخشنامه ها و نامهاي سازمان به دبيران و اعضاي حلقه ها
• پي گيري تهيه گزارش فعاليت حلقه هاي صالحين دانشگاه سطح يك و دو از طريق دبيران حلقه ها
• رسيدگي پيوسته به امور اداري و مالي ، تامين امكانات و شرايط مورد نياز فعاليت حلقه ها و دبيران آنها
• ايجاد بايگاني كامل از حلقه هاي تشكيل شده و فعال ( دستي و رايانه اي، روش بايگاني طبق ابلاغيه هاي بعدي ارسال خواهد شد )
• ايجاد بايگاني كامل از گزارشات فعاليت حلقه هاي صالحين دانشگاه متبوع ( دستي و رايانه اي، روش بايگاني طبق ابلاغيه هاي بعدي ارسال خواهد شد)
• ايجاد بايگاني كامل از هزينه هاي صرف شده ( دستي و رايانه اي )
• تحليل و بررسي ماهيانه اوضاع حلقه ها و ارسال گزارش همزمان آن به سازمان و مركز استان به صورت ايميل
• تعيين دبير گروه هاي هم انديشي و تعالي حلقه هاي صالحين سطح اول و دوم با كمك مراكز بسيج استان ها
• تشريح وظايف دبيران حلقه ها مطابق با برنامه هاي ابلاغي
• تقسيم وظايف و مسئوليت بين اعضاي حلقه هاي هم انديشي و تعالي صالحين
• انجام هماهنگي هاي لازم به منظور تامين مكان و اختصاص زمان ، جهت فعاليت حلقه هاي صالحين
• تشكيل جلسات حلقه ها و ايجاد ارتباط بين اعضاي حلقه ها
• ارائه گزارش پيوسته از روند اجراي برنامه به مراكز بسيج استانها به صورت ايميل